INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 


DZIAŁ INWESTYCJI - ZAKRES DZIAŁANIA


Dział ds. Inwestycji ZMiUW WP w Gdańsku jest odpowiedzialny za realizację zadań inwestycyjnych, realizowanych na obszarze województwa pomorskiego.

 

Do podstawowych zadań Działu Inwestycji należą sprawy związane z planowaniem, przygotowaniem oraz realizacją inwestycji a także odbiór robót budowlanych i przekazywanie inwestycji do eksploatacji na terenie województwa pomorskiego.

 

1. Planowanie inwestycji

 

 • Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów inwestycji melioracyjnych w zakresie regulacji wód i urządzeń melioracji wodnych.
 • Przygotowanie planu wydatków budżetu na dany rok budżetowy oraz wszelkie zmiany w trakcie jego realizacji.
 • Gromadzenie i przechowywanie wszelkich dokumentów i informacji związanych z potrzebami inwestycyjnymi na terenie województwa pomorskiego.
 • Przygotowanie niezbędnych załączników umożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków wspólnotowych.

 

2. Organizacja procesu budowy

 

 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla obiektów inwestycyjnych.
 • Załatwianie wszelkich spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla wykonania planowanego zadania.
 • Przygotowywanie i realizowanie procesów przewłaszczeniowych gruntów, na rzecz Skarbu Państwa, pod budowę (rozbudowę) urządzeń i budowli melioracji wodnych podstawowych, włącznie z wykupem tych gruntów.
 • Nadzór inwestorski (techniczny i finansowy) w trakcie realizacji robót.
 • Współpraca z organami nadzoru budowlanego w zakresie przekazania informacji i dokumentów związanych procesami budowy wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących realizacji robót budowlanych.
 • Kompletowanie i przechowywanie dokumentów związanych z procesem realizacji robót budowlanych.
 • Przygotowanie dokumentacji i załatwienie spraw związanych z ustaleniem rozmiarów rzeczowych szkód, wyceną strat oraz wypłatą odszkodowań za straty powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych w zakresie inwestycji.
 • Przekazywanie zakończonych obiektów do eksploatacji.

 •  

   

Pracownikami działu są:


1. Kierownik Działu Inwestycji, który nadzoruje pracę i organizuje pracą w dziale,
2. Pracownicy administracyjni,
3. Inspektorzy nadzoru budowlanego posiadający niezbędne uprawnienia budowlane. 


 

 

Zakres działania
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Iwona Tyburska
Wprowadził informację: Marek Mielczarek
Data udostępnienia informacji: 19 maja 2009
Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2009 - wersja [3]
ilość odwiedzin: 4550